VIETNAMESE

khoản phải trả

ENGLISH

accounts payable

  

NOUN

/əˈkaʊnts ˈpeɪəbəl/

Khoản phải trả là một tài khoản trong sổ cái thể hiện nghĩa vụ của một công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho các chủ nợ hoặc nhà cung cấp của mình.

Ví dụ

1.

Các khoản phải trả là số tiền do nhà cung cấp cho hàng hoá hoặc dịch vụ đã nhận mà chưa được thanh toán.

Accounts payable is the amount paid by the supplier for goods or services received that has not yet been paid.

2.

Tổng các khoản phải trả tăng hoặc giảm so với kỳ trước xuất hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Total accounts payable that increase or decrease over the previous period appear on the statement of cash flows.

Ghi chú

Cùng phân biệt accounts payble accounts receivable nha!
- Khoản phải thu (accounts receivable) là số dư tiền của một công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao hoặc sử dụng nhưng khách hàng chưa thanh toán.
- Khoản phải trả (accounts payable) là một tài khoản trong sổ cái thể hiện nghĩa vụ của một công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho các chủ nợ hoặc nhà cung cấp của mình.