VIETNAMESE

khóa học tin học văn phòng

ENGLISH

office information technology course

  

NOUN

/ˈɔfəs ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi kɔrs/

Khóa học tin học văn phòng là khóa học chú trọng đến khả năng xử lý các công việc thường được sử dụng trong văn phòng như: thao tác với văn bản, bảng tính, trình chiếu.

Ví dụ

1.

Khóa học tin học văn phòng đòi hỏi nhiều điều kiện.

Office information technology course requires many conditions.

2.

Bạn phải biết nhiều thứ liên quan đến máy tính nếu muốn học khóa học tin học văn phòng.

You must know a lot of things related to computers if you want to take an office computer course.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến khóa học tin học văn phòng:
- typing (đánh máy)
- calculation (tính toán)
- data collection (thu thập dữ liệu)
- software (phần mềm)