VIETNAMESE

khoa điện - điện tử

ENGLISH

Faculty of Electrical and Electronics Engineering

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ɪˈlɛktrɪkəl ænd ɪˌlɛkˈtrɑnɪks ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Khoa Điện - Điện tử là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và sử dụng các thiết bị điện hoạt động theo sự điều khiển của các dòng điện tử hoặc các hạt tích điện trong các thiết bị như đèn điện tử hay bán dẫn.

Ví dụ

1.

Em muốn thi vào khoa Điện - Điện tử trong trường Đại học.

I want to join the Faculty of Electrical and Electronics Engineering in University.

2.

Khoa điện - điện tử đào tạo rất nhiều ngành.

The Faculty of Electrical and Electronics Engineering offers a wide range of courses.

Ghi chú

Các bộ môn (section) thuộc khoa điện - điện tử (Electrical and Electronics Engineering) nè:
- bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện: Department of Basic Electrical Engineering
- bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện tử: Department of Basic Electronic Engineering
- bộ môn Điện công nghiệp: Department of Industrial Electrical
- bộ môn Tự động điều khiển: Department of Automatic control
- bộ môn Điện tử công nghiệp: Department of Industrial Electronics
- bộ môn Kỹ thuật máy tính: Department of Computer Engineering