VIETNAMESE
khổ giấy ngang
ENGLISH
landscape orientation paper size
NOUN
/ˈlændˌskeɪp ˌɔriɛnˈteɪʃən ˈpeɪpər saɪz/
Khổ giấy ngang là sự quay đổi chiều của một thiết kế trang để văn bản và các đồ thị được in ra theo chiều rộng của trang giấy.
Ví dụ
1.
Chúng ta thường sử dụng khổ giấy ngang để in các trang thuyết trình bằng powerpoint.
We often use landscape orientation paper size to print powerpoint presentations.
2.
Khổ giấy ngang ít được sử dụng trong in ấn hơn khổ giấy dọc.
Landscape orientation paper size are less commonly used in printing than portrait orientation paper size.
Ghi chú
Các kiểu khổ giấy (paper size) phân loại theo hướng (orientation) phổ biến trong word là:
- landscape orientation paper size: khổ giấy ngang - sự quay đổi chiều của một thiết kế trang để văn bản và các đồ thị được in ra theo chiều rộng của trang giấy.
- portrait orientation paper size: khổ giấy dọc - sự quay đổi chiều của một thiết kế trang để văn bản được in ra theo chiều dài của trang giấy.