VIETNAMESE

kê khai thường xuyên

ENGLISH

perpetual inventory

  

NOUN

/pərˈpɛʧuəl ˌɪnvənˈtɔri/

Kê khai thường xuyên là phương pháp kế toán hàng tồn kho, ghi lại việc bán hoặc mua hàng tồn kho thường xuyên liên tục, bằng phần mềm hệ thống quản lí tài sản doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Phương pháp kê khai thường xuyên đưa ra một cái nhìn chi tiết về những thay đổi trong hàng tồn kho.

The perpetual inventory method provides a detailed view of changes in inventory.

2.

Kê khai thường xuyên được sử dụng phổ biến vì có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời, cập nhật.

Perpetual inventory is commonly used because of their high accuracy and providing timely and up-to-date inventory information.

Ghi chú

Cùng phân biệt kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên nha!
- Kê khai thường xuyên (perpetual inventory) là phương pháp kế toán hàng tồn kho, ghi lại việc bán hoặc mua hàng tồn kho thường xuyên liên tục, bằng phần mềm hệ thống quản lí tài sản doanh nghiệp.
- Kiểm kê định kỳ (periodic inventory) là phương pháp mà một công ty duy trì hồ sơ về hàng tồn kho của mình bằng cách đếm thủ công theo một lịch trình.