VIETNAMESE

hợp đồng thuê nhà xưởng

ENGLISH

factory lease contract

  

NOUN

/ˈfæktəri lis ˈkɑnˌtrækt/

Hợp đồng thuê nhà xưởng là một hợp đồng pháp luật dân sự được ký kết giữa chủ nhà và người thuê nhằm xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê, nhằm đảm bảo rằng cả hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện khi thuê.

Ví dụ

1.

Điều khoản trong hợp đồng thuê nhà xưởng chi phối các nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối diện với nhà xưởng thuê.

The terms of factory lease contract govern their obligations and responsibilities with respect to the leased premises.

2.

Khi giao kết hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng đó có nhiều điểm tương đồng với hợp đồng thuê kho bãi.

When entering into a factory lease contract, that contract has many similarities with a warehouse lease contract.

Ghi chú

Cùng là hợp đồng thuê nhưng 2 khái niệm này khác nhau nha!
- Rental contract có xu hướng bao gồm thời hạn ngắn — thường là 30 ngày.
- Lease contract được áp dụng cho các thời hạn dài - thường là 12 tháng, mặc dù các hợp đồng 6 và 18 tháng cũng rất phổ biến.