VIETNAMESE

hợp đồng thời vụ

hợp đồng lao động theo thời vụ

ENGLISH

seasonal labor contract

  
NOUN

/ˈsizənəl ˈleɪbər ˈkɑnˌtrækt/

Hợp đồng thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Ví dụ

1.

Hợp đồng thời vụ có quy định rõ ràng về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Seasonal labor contracts have clear provisions on working conditions, rights and obligations of each party in the labor relationship.

2.

Người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng thời vụ khi cả hai bên đã thỏa thuận về công việc mang tính chất không thường xuyên, liên tục, tạm thời hoặc có thể kết thúc trong vòng dưới 12 tháng.

The employee and the employer sign a seasonal labor contract when both parties have agreed on the work that is irregular, continuous, temporary or can be terminated within less than 12 months.

Ghi chú

Cùng DOL khám phá các nghĩa của contract nhé!

  • Contract (noun):

Định nghĩa: Một văn bản hoặc thỏa thuận pháp lý chứa các điều khoản và điều kiện được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để thực hiện hoặc không thực hiện một cái gì đó.

Ví dụ: Một hợp đồng lao động giữa một nhà tuyển dụng và một nhân viên quy định các điều kiện làm việc. (An employment contract between an employer and an employee stipulates the terms of employment.)

  • Contract (verb):

Định nghĩa: Rút ngắn hoặc giảm bớt kích thước hoặc quy mô của cái gì đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp đã quyết định hợp nhất và thu hẹp số lượng nhân viên để tiết kiệm chi phí. (The business decided to merge and contract the number of employees to save costs.)