VIETNAMESE

hợp đồng lao động không có thời hạn

hợp động lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động vô thời hạn

ENGLISH

indefinite-term labor contract

  

NOUN

/ɪnˈdɛfənət-tɜrm ˈleɪbər ˈkɑnˌtrækt/

Hợp đồng lao động không thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Ví dụ

1.

Từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không có thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

From January 1, 2021, a labor contract can only be entered into under one of two types: limited-term employment contract and indefinite-term labor contract.

2.

Theo quy định của luật pháp Việt Nam, sau một lần gia hạn hợp đồng có thời hạn mà bên sử dụng lao động muốn tiếp tục sử dụng lao động thì phải tiến hành ký hợp đồng lao động không có thời hạn.

According to the provisions of Vietnamese law, after an extension of a fixed-term labor contract, if the employer wants to continue using the employee, it must sign an indefinite-term labor contract.

Ghi chú

Có 3 loại hợp đồng lao động ở Việt Nam:
- Hợp đồng lao động có thời hạn (limited-term labor contract) là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
- Hợp đồng lao động vô thời hạn (indefinite-term labor contract) là hợp đồng mà trong đó hai bên vô thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
- Hợp đồng thời vụ (seasonal labor contract) hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.