VIETNAMESE
học viện tư pháp
ENGLISH
Academy of Justice
NOUN
/əˈkædəmi ʌv ˈʤʌstəs/
Học viện tư pháp là cơ sở đào tạo nghiệp vụ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên và các chức danh tư pháp khác.
Ví dụ
1.
Học viện Tư pháp được thành lập trực thuộc Bộ Tư pháp.
The Academy of Justice is established under the Ministry of Justice.
2.
Học viện Tư pháp có những khoa nào?
What departments are there at the Academy of Justice?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên tiếng Anh của một số học viện ở Việt Nam nha!
- People's Security Academy (học viện an ninh)
- Posts and Telecommunications Institute of Technology (học viện công nghệ bưu chính viễn thông)
- Vietnam Aviation Academy (học viện hàng không)
- National Academy of Public Administration (học viện hành chính quốc gia)
- Academy of Cryptography Techniques (học viện kỹ thuật mật mã)
- Military Technology Academy (học viện kỹ thuật quân sự)
- Banking Academy (học viện ngân hàng)
- Diplomatic Academy of Vietnam (học viện ngoại giao)
- Vietnam Academy of Finance (học viện tài chính)
- Academy of Justice (học viện tư pháp)