VIETNAMESE

học viện hành chính

Học viện Hành chính quốc gia

ENGLISH

National Academy of Public Administration

  

NOUN

/ˈnæʃənəl əˈkædəmi ʌv ˈpʌblɪk ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính.

Ví dụ

1.

Học viện Hành chính quốc gia có trụ sở tại Hà Nội và 3 phân viện khác.

National Academy of Public Administration is based in Hanoi and has 3 other branches.

2.

Học viện Hành chính quốc gia có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

The National Academy of Public Administration has the mission of advising the Ministry of Home Affairs in the field of public administration and management.

Ghi chú

Các đơn vị sự nghiệp của Bộ Nội vụ (Ministry of Home Affairs) gồm có:
- Học viện Hành chính quốc gia: National Academy of Public Administration
- Đại học Nội vụ Hà Nội: Hanoi University of Home Affairs
- Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Institute on State Organizational Sciences
- Tạp chí quản lý nhà nước: Stage management review
- Trung tâm thông tin: Information center