VIETNAMESE

học viện an ninh nhân dân

ENGLISH

People's Security Academy

  

NOUN

/ˈpipəlz sɪˈkjʊrəti əˈkædəmi/

Học viện An ninh nhân dân có trách nhiệm đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách của người cán bộ An ninh; nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân.

Ví dụ

1.

Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

People's Security Academy is directly under the Ministry of Public Security.

2.

Học viện An ninh Nhân dân là một trong những ngôi trường danh giá đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhân cách của người cán bộ an ninh.

People's Security Academy is one of the prestigious schools that train professional qualifications and foster the moral qualities and personality of security officers.

Ghi chú

Một số đại học, học viện thuộc Bộ Công an khác:
- Học viện An ninh nhân dân: People's Security Academy
- Đại học Cảnh sát nhân dân: People's Police University
- Học viện Cảnh sát nhân dân: People's Police Academy
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: University of Fire prevention and fighting
- Học viện Chính trị Công an nhân dân: Political Academy of the Peoples Police of Vietnam