VIETNAMESE

học viện âm nhạc

ENGLISH

Academy of Music

  

NOUN

/əˈkædəmi ʌv ˈmjuzɪk/

Conservatory of Music

Học viện Âm nhạc là một trong những trung tâm âm nhạc lớn, có uy tín của Việt Nam và khu vực, với ba chức năng chính là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Biểu diễn âm nhạc.

Ví dụ

1.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước.

Vietnam National Academy of Music is the country's leading professional music training, research and performance institution.

2.

Trụ sở chính của trường Học viện Âm nhạc Huế được đặt tại Cố đô Huế.

The head office of Hue Academy of Music is located in Hue Ancient Capital.

Ghi chú

Một số ngành học tại các học viện Âm nhạc:
- Âm nhạc học: Musicology
- Sáng tác âm nhạc: Music Composition
- Thanh nhạc: Vocal Music
- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Perfomance of Western Instruments