VIETNAMESE

học viện âm nhạc quốc gia việt nam

ENGLISH

Vietnam National Academy of Music

  

NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈnæʃənəl əˈkædəmi ʌv ˈmjuzɪk/

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một trong những trung tâm âm nhạc lớn, có uy tín của Việt Nam và khu vực, với ba chức năng chính là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Biểu diễn âm nhạc.

Ví dụ

1.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước.

Vietnam National Academy of Music is the country's leading professional music training, research and performance institution.

2.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thường xuyên có quan hệ cộng tác với hơn 60 các tổ chức âm nhạc và Nhạc viện có tên tuổi trên thế giới.

The Vietnam National Academy of Music regularly collaborates with more than 60 famous music organizations and Conservatories around the world.

Ghi chú

Một số ngành học tại các học viện Âm nhạc:
- Âm nhạc học: Musicology
- Sáng tác âm nhạc: Music Composition
- Thanh nhạc: Vocal Music
- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Perfomance of Western Instruments