VIETNAMESE

học văn bằng hai

ENGLISH

second degree

  

NOUN

/ˈsɛkənd dɪˈgri/

Văn bằng hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Ví dụ

1.

Tuyển sinh và đào tạo văn bằng hai nhằm đáp ứng các nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực.

Recruiting and training second degree to meet the needs of job change, improve knowledge and improve skills for human resources.

2.

Văn bằng hai có thời hạn vĩnh viễn như văn bằng một.

The second degree has the same duration as the first degree.

Ghi chú

Các bậc học:
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)
- associate degree (bằng cao đẳng)
- bachelor's degree (bằng cử nhân)
- master's degree (bằng thạc sĩ)
- doctorate degree (bằng tiến sĩ)