VIETNAMESE

học sinh giỏi quốc gia

ENGLISH

excellent student at the national level

  

NOUN

/ˈɛksələnt ˈstudənt æt ðə ˈnæʃənəl ˈlɛvəl/

Học sinh giỏi quốc gia là những học sinh giỏi trong phạm vi quốc gia.

Ví dụ

1.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia sắp đến nên em đang rất chăm chỉ học tập.

The excellent student at the national level competition is coming so I'm working hard on my study.

2.

Em là học sinh giỏi cấp tỉnh duy nhất đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia.

He was the only excellent student at the province level who got a prize in the excellent student at the national level competition.

Ghi chú

Cùng học cách phân loại các cấp học sinh giỏi nha!
- excellent student at district level (học sinh giỏi cấp quận)
- excellent student at school level (học sinh giỏi cấp trường)
- excellent student at city level (học sinh giỏi cấp thành phố)
- excellent student at province level (học sinh giỏi cấp tỉnh)
- excellent student at national level (học sinh giỏi cấp quốc gia)