VIETNAMESE

kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

ENGLISH

national excellent student selection exam

  

NOUN

/ˈnæʃənəl ˈɛksələnt ˈstudənt səˈlɛkʃən ɪgˈzæm/

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một kỳ thi do tỉnh tổ chức để lọc ra một số học sinh xuất sắc để tham dự vào kỳ thi cấp quốc gia.

Ví dụ

1.

Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thường được tổ chức sớm để có thêm thời gian huấn luyện cho những học sinh được chọn.

The national excellent student selection exam is usually held early to allow more training time for the selected students.

2.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thường lấy rất ít chỉ tiêu so với số người tham dự.

The national excellent student selection exam usually takes very few quotas compared to the number of participants.

Ghi chú

Một số loại kỳ thi:
- university extrance exam (kỳ thi đại học)
- transition exam (kỳ thi chuyển cấp)
- national excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi)
- national high school exam (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)
- high school graduation exam (kỳ thi tốt nghiệp thpt)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)
- competency assessment exam (kỳ thi đánh giá năng lực)
- semester exam (kỳ thi học kỳ)
- end semester exam (kỳ thi cuối kỳ)
- high school entrance exam (kỳ thi cấp ba)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)