VIETNAMESE

hồ sơ dự án

hồ sơ quản lý dự án

ENGLISH

project managment file

  

NOUN

/ˈprɑʤɛkt ˈmænəʤmənt faɪl/

Hồ sơ dự án là những tài liệu bao gồm tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của dự án.

Ví dụ

1.

Hồ sơ dự án sẽ lưu trữ một số tài liệu khác nhau.

The project management file will store a number of different documents.

2.

Bảng công việc là một trong những tài liệu được lưu trữ trong hồ sơ dự án.

The work sheet is one of the documents stored in the project management file.

Ghi chú

Một số nghĩa khác của profile:
- có trong hồ sơ (on file): The names are on file in the office.
(Tên có trong hồ sơ trong văn phòng.)
- tải tệp (upload a file): How do I upload a file on this page?
(Làm cách nào để tải tệp lên trang này?)