VIETNAMESE

hệ thống hút khói

ENGLISH

fume extraction system

  

NOUN

/fjum ɛkˈstrækʃən ˈsɪstəm/

Hệ thống hút khói (hành lang) là hệ thống giúp giảm tải được lượng khói độc trong hành lang và ngăn không cho đám cháy lan rộng khi xảy ra hoả hoạn, đảm bảo nguồn không khí được thông thoáng nhất có thể.

Ví dụ

1.

Hệ thống hút khói giúp loại bỏ các phân tử độc hại khỏi không khí.

A fume extraction system helps remove hazardous particles from the air.

2.

Hệ thống hút khói đã được các nhà máy sử dụng trong nhiều thập kỷ để bảo vệ công nhân của họ khỏi khói hàn nguy hiểm.

Fume extraction systems have been used by factories for decades in order to protect their workers from hazardous welding fumes.

Ghi chú

Cùng phân biệt system process nha!
- Hệ thống (system) là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể.
- Quy trình (process) là tất cả những việc bạn làm để làm cho bất kỳ hệ thống nhất định nào hoạt động hiệu quả nhất.