VIETNAMESE

hệ thống điện nhẹ

ENGLISH

extra low voltage system

  

NOUN

/ˈɛkstrə loʊ ˈvoʊltəʤ ˈsɪstəm/

ELV

Hệ thống điện nhẹ là bất kỳ hệ thống nào hoạt động ở điện áp không quá 35V AC hoặc không quá 60V DC.

Ví dụ

1.

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 10-20% giá trị dự án), nhưng hệ thống điện nhẹ (ELV) lại quyết định đẳng cấp chất lượng của công trình.

Although it only accounts for a small proportion (about 10-20% of the project value), the extra low voltage system determines the quality level of the project.

2.

Bản chất của hệ thống điện nhẹ là các hệ thống công nghệ cao, luôn được phát triển và nâng cấp vì mục đích và tiện nghi cho người sử dụng.

The essence of extra low voltage system is high-tech systems, which are always developed and upgraded for the purpose and convenience of users.

Ghi chú

Cùng phân biệt system process nha!
- Hệ thống (system) là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể.
- Quy trình (process) là tất cả những việc bạn làm để làm cho bất kỳ hệ thống nhất định nào hoạt động hiệu quả nhất.