VIETNAMESE

hệ thống chống sét

ENGLISH

lightning protection system

  

NOUN

/ˈlaɪtnɪŋ prəˈtɛkʃən ˈsɪstəm/

Hệ thống chống sét là một hệ thống được tạo ra để bảo vệ kiến trúc một công trình xây dựng. Nhằm để tránh được những thiệt hại bởi dòng sét gây ra.

Ví dụ

1.

Trong hệ thống chống sét, cột thu lôi là một thành phần duy nhất của hệ thống.

In a lightning protection system, a lightning rod is a single component of the system.

2.

Hệ thống chống sét bao gồm một mạng lưới các thiết bị đầu cuối không khí, dây dẫn liên kết và các điện cực nối đất được thiết kế để cung cấp một đường dẫn trở kháng thấp đến mặt đất cho các cuộc tấn công có thể xảy ra.

A lightning protection system includes a network of air terminals, bonding conductors, and ground electrodes designed to provide a low impedance path to ground for potential strikes.

Ghi chú

Cùng phân biệt system process nha!
- Hệ thống (system) là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể.
- Quy trình (process) là tất cả những việc bạn làm để làm cho bất kỳ hệ thống nhất định nào hoạt động hiệu quả nhất.