VIETNAMESE
hệ cao đẳng chính quy
cao đẳng chính quy
ENGLISH
regular college
NOUN
/ˈrɛgjələr ˈkɑlɪʤ/
formal college
Cao đẳng chính quy là hệ đào tạo thuộc bậc giáo dục đại học có trình độ đào tạo gọi chung là cao đẳng thuộc các trường đại học, cao đẳng nằm trong hệ thống giáo dục đại học chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ví dụ
1.
Ở hệ cao đẳng chính quy, có những người bạn, người thầy và người cố vấn, là nguồn động lực và luôn ở bên để giải quyết vấn đề.
In the regular college, there are friends, teachers and mentors who are the source of motivation and are always there to solve the problems.
2.
Các lớp cao đẳng chính quy không tệ như cách mọi người vẫn nói đâu!
Regular college classes are not as bad as how people are saying!
Ghi chú
Để diễn tả hệ cao đẳng chính quy trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng cả hai khái niệm regular college và formal college nha!
- An estimated 50% of companies say they're now hiring more employees with no formal college education (Ước tính có khoảng 50% các công ty nói rằng họ hiện đang thuê thêm nhân viên mà không cần trình độ cao đẳng chính quy.)
- Regular college classes are not as bad as how people are saying! (Các lớp cao đẳng chính quy không tệ như cách mọi người vẫn nói đâu!)