VIETNAMESE
cao đẳng chính quy
hệ cao đẳng chính quy
ENGLISH
formal college
NOUN
/ˈfɔrməl ˈkɑlɪʤ/
regular college
Cao đẳng chính quy là hệ đào tạo thuộc bậc giáo dục đại học, có trình độ chung là Cao đẳng và nằm trong hệ thống giáo dục thuộc sự quản lý của Bộ GD & ĐT.
Ví dụ
1.
Ước tính có khoảng 50% các công ty nói rằng họ hiện đang thuê thêm nhân viên mà không cần trình độ cao đẳng chính quy.
An estimated 50% of companies say they're now hiring more employees with no formal college education.
2.
Theo học một chương trình cao đẳng chính quy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những kiến thức này.
Attending a formal college program would help you better in understanding these knowledge.
Ghi chú
Để diễn tả hệ cao đẳng chính quy trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng cả hai khái niệm regular college và formal college nha!
- An estimated 50% of companies say they're now hiring more employees with no formal college education (Ước tính có khoảng 50% các công ty nói rằng họ hiện đang thuê thêm nhân viên mà không cần trình độ cao đẳng chính quy.)
- Regular college classes are not as bad as how people are saying! (Các lớp cao đẳng chính quy không tệ như cách mọi người vẫn nói đâu!)