VIETNAMESE

hay

hoặc

ENGLISH

or

  

NOUN

/ɔr/

whether

Hay là một liên từ dùng để kết nối các khả năng khác nhau.

Ví dụ

1.

Bạn muốn một cốc cà phê hay trà?

Would you like a cup of tea or coffee?

2.

Hôm nay là thứ Ba hay thứ Tư?

Is it Tuesday or Wednesday today?

Ghi chú

Một số liên từ khác:
- và: and
- (dành) cho: for
- nhưng: but
- cả hai: both
- chỉ: just