VIETNAMESE

gửi lại

ENGLISH

resend

  

NOUN

/ˌriˈsɛnd/

Gửi lại là gửi thêm một lần nữa.

Ví dụ

1.

Nếu bên của bạn là nguyên nhân gây ra sự cố, bạn có thể có cả một loạt thư điện tử phải gửi lại.

If it's your end that's caused the problem, you might have a whole batch of mail to resend.

2.

Nếu bất kỳ thư nào được trả lại cho chúng tôi mà không gửi được, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với chủ tài khoản để xác nhận xem séc sẽ được gửi đến địa chỉ nào và gửi lại.

If any mail is ever returned to us as undeliverable , we make every effort to contact the account holder to confirm what address the check should be sent to and resend it.

Ghi chú

Tiếp đầu ngữ re- nói chung thường mang nghĩa tái, lặp lại, cùng học một số từ thường có re- đi kèm nha!
- xây lại: rebuild
- tái hôn: remarry
- tái sử dụng: reuse
- tái chế: recycle
- trồng lại rừng: reforest