VIETNAMESE

lãi suất tiền gửi

lãi suất huy động

ENGLISH

deposit interest rate

  
NOUN

/dəˈpɑzɪt ˈɪntrəst reɪt/

Lãi suất tiền gửi là lãi suất mà ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân khi gửi tại ngân hàng đó.

Ví dụ

1.

Lãi suất tiền gửi được tính bằng phần trăm lãi suất trên số tiền bạn gửi vào ngân hàng hay là các tổ chức tín dụng nào đó.

Deposit interest rate is calculated as a percentage of the interest rate on the amount you deposit in a bank or a certain credit institution.

2.

Lãi suất tiền gửi ảnh hưởng rất lớn đến quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng.

Deposit interest rates greatly influence credit institutions' decision to adjust lending rates.

Ghi chú

Cùng phân biệt interest interest rate nha!

- Lãi suất (interest rate) là lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo tiền gốc vay. Là giá cả của tiền vay thể hiện dưới hình thức tỉ lệ phần trăm trên số tiền vay theo khoảng thời gian xác định.

- Tiền lãi (interest) là phí trả cho một khoản vay tài sản cho chủ sở hữu như một hình thức bồi thường cho việc sử dụng của tài sản.