VIETNAMESE

giấy nhập viện

ENGLISH

hospital admission letter

  

NOUN

/ˈhɑˌspɪtəl ædˈmɪʃən ˈlɛtər/

Giấy nhập viện là một văn bản được các bệnh viện dùng để xác nhận tình trạng bệnh nhân cần được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ví dụ

1.

Người bệnh cần làm theo các bước sau để xin giấy nhập viện.

Patients need to follow these steps to apply for a hospital admission letter.

2.

Anh ta đã bị truy tố vì đã nguỵ tạo một giấy nhập viện giả.

He has been prosecuted for manufacturing a fake hospital admission letter.

Ghi chú

Một số giấy tờ ở bệnh viện:
- giấy nhập viện: hospital admission letter
- giấy ra viện: hospital discharge papers
- hoá đơn viện phí: medical bill
- bệnh án: medical record