VIETNAMESE

giám đốc sáng tạo

ENGLISH

creative director

  

NOUN

/kriˈeɪtɪv dəˈrɛktər/

Giám đốc sáng tạo là người lãnh đạo sáng tạo tại các công ty quảng cáo hoặc nội bộ cho bộ phận tiếp thị của một công ty. Họ làm việc với nhóm sáng tạo để tạo, lập kế hoạch và đưa ra tầm nhìn chiến lược cho khách hàng.

Ví dụ

1.

Tháng trước, giám đốc sáng tạo hàng đầu, Jeremy Clarke, đã nghỉ việc sau chưa đầy năm tháng gắn bó với công ty.

Last month, the top creative director, Jeremy Clarke, quit after less than five months with the agency.

2.

Giám đốc sáng tạo là một vai trò cấp cao dành cho những nhà tư tưởng sáng tạo và những nhà lãnh đạo. Vai trò mang lại sự thăng tiến nhanh chóng, cơ hội quốc tế và mức lương phù hợp.

Creative director is a senior role for creative thinkers and proven leaders. The role carries fast-track promotion, international opportunities and a salary to match.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer