VIETNAMESE

giám đốc nhà máy

giám đốc xí nghiệp

ENGLISH

factory manager

  

NOUN

/ˈfæktəri ˈmænəʤər/

Giám đốc nhà máy là người nắm vị trí cao nhất trong nhà máy, chịu toàn bộ trách nhiệm điều hành, kiểm soát những hoạt động diễn ra tại đây. Thực hiện theo yêu cầu của CEO và ban giám đốc, trong quy mô xí nghiệp thì giám đốc nhà máy cũng là người đứng đầu doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Giám đốc nhà máy đã sử dụng một sơ đồ để giải thích quy trình sản xuất.

The factory manager used a flowchart to explain the production process.

2.

Giám đốc nhà máy đã cho công nhân nghỉ việc trong một tuần.

The factory manager let the workers off for a week.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer