VIETNAMESE

giám đốc sở

ENGLISH

Director of Department

  
NOUN

/dəˈrɛktər ʌv dɪˈpɑrtmənt/

Giám đốc Sở là chức danh ở Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đứng đầu các sở cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực.

Ví dụ

1.

Anh ấy được thăng chức làm Giám đốc Sở.

He was promoted to Director of Department.

2.

Nhiệm vụ của Giám đốc Sở là điều phối và giám sát chung đối tất cả các hoạt động.

The duty of the Director of Department is to coordinate and exercise general supervision over all the activities.

Ghi chú

Một số từ vựng về chức danh:

- Giám đốc Sở: Director of Department

- Phó Giám đốc Sở: Deputy Director of Department

- Chánh Văn phòng: Chief of Office

- Phó Chánh Văn phòng: Deputy Chief of Office

- Chánh Thanh tra: Chief Inspector

- Phó Chánh Thanh tra: Deputy Chief Inspector

- Trưởng phòng: Head of Division

- Phó Trưởng phòng: Deputy Head of Division