VIETNAMESE

giám đốc kinh doanh khu vực

giám đốc khu vực

ENGLISH

regional sales director

  

NOUN

/ˈriʤənəl seɪlz dəˈrɛktər/

Giám đốc kinh doanh khu vực là người chịu trách nhiệm mở rộng tập khách hàng và quản lí đội ngũ kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số trên một khu vực cụ thể.

Ví dụ

1.

Giám đốc kinh doanh khu vực đi lại giữa các cửa hàng để giám sát hoạt động hàng ngày, điều hành các khóa đào tạo cần thiết và xử lý mọi vấn đề có thể xảy ra.

Regional sales directors travel between these stores to oversee daily operations, administer necessary training and handle any problems that may occur.

2.

Thông thường, cần có bằng cử nhân về một trong các môn học sau đây đối với giám đốc kinh doanh khu vực: quản lý bán hàng và tiếp thị, quản lý kinh doanh hoặc tiếp thị bán lẻ.

Typically, a bachelor’s degree in one of the following subjects is needed for a regional sales director: sales and marketing management, business management or retail marketing.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer