VIETNAMESE

giám đốc chiến lược

ENGLISH

Chief Strategy Officer

  

NOUN

/ʧif ˈstrætəʤi ˈɔfəsər/

director of strategy

Giám đốc chiến lược là người xây dựng và giám sát các chiến lược để phát triển hoạt động kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Giám đốc chiến lược cần được tổng giám đốc tin tưởng và có thể ủy quyền để giải quyết những thách thức của tổ chức, xây dựng hướng đi, hay tổ chức nắm bắt những cơ hội mới.

The Chief Strategy Officer needs to be trusted by the director and can be authorized to solve the organization's challenges, set direction, or the organization to seize new opportunities.

2.

Giám đốc chiến lược phải là người hành động với những khát vọng, phẩm chất và khả năng để có thể hành động và tư vấn, chứ không đơn giản là người “chỉ nghĩ”.

The Chief Strategy Officer should be one with the aspirations, qualities and abilities to act and advise, not simply someone who “just thinks”.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer