VIETNAMESE

giám đốc chi nhánh

quản lý chi nhánh

ENGLISH

branch director

  

NOUN

/brænʧ dəˈrɛktər/

branch manager

Giám đốc chi nhánh là người trực tiếp điều hành các công ty chi nhánh nhỏ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và có trách nhiệm với toàn bộ những hoạt động kinh doanh của chi nhánh đó, điều hành và đưa ra những kế hoạch cụ thể cho việc quản lý thực hiện chiến lược mục tiêu của doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Giám đốc chi nhánh là một trong những chức vụ quan trọng cũng như có chức năng, nhiệm vụ nhất định.

Branch director is one of the important positions as well as having certain functions and duties.

2.

Một trong những trách nhiệm của giám đốc chi nhánh là sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được công ty giao.

One of the responsibilities of the branch director is to use, manage, preserve and develop the capital and assets assigned by the company.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer