VIETNAMESE

giá thể

ENGLISH

growing media

  

NOUN

/ˈgroʊɪŋ ˈmidiə/

Giá thể là tên gọi chung của hỗn hợp, vật liệu giúp tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Giá thể thường được pha trộn từ các nguyên liệu thô khác nhau để đạt được sự cân bằng môi trường khí và khả năng giữ nước cho cây trồng.

Ví dụ

1.

Thành phần giá thể có thể là hữu cơ hoặc vô cơ.

Growing media components are either organic or inorganic.

2.

Giá thể trồng trọt bao gồm hỗn hợp các thành phần cung cấp nước, không khí, chất dinh dưỡng và hỗ trợ cho cây trồng.

Growing media consist of mixtures of components that provide water, air, nutrients and support to plants.

Ghi chú

Giá thể (growing media) là tên gọi chung (common name) của hỗn hợp (mixture), vật liệu (material) giúp tạo môi trường thuận lợi (favorable environment) cho sự phát triển (growth) của cây trồng. Giá thể thường được pha trộn (blended) từ các nguyên liệu thô (raw materials) khác nhau để đạt được sự cân bằng (balance) môi trường khí và khả năng giữ nước (water preserving capacity) cho cây trồng.