VIETNAMESE

đỗ vào trường

ENGLISH

gained admission to

  
VERB

/geɪnd ædˈmɪʃən tu/

get into the school

Đỗ vào trường là được nhận vào học tập và sinh hoạt nghiên cứu tại một ngôi trường nào đó.

Ví dụ

1.

Một năm sau khi tốt nghiệp, Lee đã đỗ vào trường Đại học Hàn Quốc.

A year after graduation, Lee gained admission to Korea University.

2.

100% các sinh viên tốt nghiệp đã xin đều đã đỗ vào trường cao đẳng hay đại học mà họ chọn.

100 per cent of the graduates gained admission to the college or university of their choice.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các cấp trường nhé!

- trường tiểu học: primary school

- trường trung học cơ sở: secondary school

- trường trung học phổ thông: high school

- trường đại học: university

- trường cao đẳng: college