VIETNAMESE
Do Thái
ENGLISH
Jewish
NOUN
/ˈʤuɪʃ/
Do Thái giáo là một tôn giáo độc thần cổ đại thuộc nhóm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham đặt nền tảng trên Kinh Torah, gắn liền với lịch sử của dân tộc Do Thái, như đã được diễn giải trong Kinh Talmud và các sách, hoặc các kinh khác.
Ví dụ
1.
New York có một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất trên thế giới.
New York has one of the largest Jewish communities in the world.
2.
Binh sĩ Anh tiến hành tấn công bất ngờ vào các ngôi làng và thị trấn của người Do Thái.
British soldiers carried out raids on Jewish villages and towns.
Ghi chú
Dựa theo các báo cáo, người Do Thái (Jewish) sống tập trung ở nhiều quốc gia khác nhau, cụ thể như sau:
- 44% người Do Thái (Jewish) sống ở Israel (6,3 triệu)
- 40% người Do Thái (Jewish) sống ở Hoa Kỳ - United States (5,7 triệu)
- Phần lớn số người Do Thái (Jewish) còn lại sống ở châu Âu (Europe) (1,4 triệu) và Canada (0,4 triệu).