VIETNAMESE

đề tài luận văn

ENGLISH

thesis topic

  

NOUN

/ˈθisəs ˈtɑpɪk/

Đề tài luận văn là một đề tài của các văn bản trình bày công trình nghiên cứu mang tính cấp thiết và không trùng lặp.

Ví dụ

1.

Công nghệ nano có thể là một đề tài luận văn thú vị.

Nanotech can be an interesting thesis topic.

2.

Người cố vấn thực sự thích đề tài luận văn của bạn.

The mentor really liked your thesis topic.

Ghi chú

Một số collocation của topic:
- chủ đề trò chuyện (a topic of conversation): Her favourite topic of conversation is herself.
(Chủ đề trò chuyện yêu thích của cô ấy là bản thân.)
- chủ đề quan trọng (important topic): The legal team will discuss a number of important topics.
(Nhóm pháp lý sẽ thảo luận về một số chủ đề quan trọng.)
- chủ đề nhạy cảm (sensitive topic): It is unusual for a judge to speak publicly about a sensitive topic such as religion.
(Việc một thẩm phán nói công khai về một chủ đề nhạy cảm như tôn giáo là điều bất thường.)