VIETNAMESE

dân tộc kinh

ENGLISH

The Kinh

  

NOUN

/ðə Kinh/

Dân tộc Kinh là một dân tộc hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay là miền Bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc.

Ví dụ

1.

Dân tộc Kinh là một nhóm người có chung đặc điểm về dáng vẻ, môi trường sống, tập tính sống, tập quán và sở thích.

The Kinh is a group of people with similar characteristics in terms of shape, living environment, way of life, customs and habits.

2.

Người Kinh chủ yếu sinh sống ở vùng đất trũng và đồng bằng.

The Kinh people mainly inhabit in the low land and deltas.

Ghi chú

Có rất nhiều dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Ngoài đa số người Kinh (the Kinh) chúng ta còn gặp các bạn thuộc các dân tộc khác như dân tộc Mường (the Muong), dân tộc Ba Na (the Bahnar), dân tộc Chăm (the Cham)
Ví dụ: In my university, some of my friends are Chams and Bahnar (Trong trường đại học của tôi, một số bạn bè của tôi là người Chăm và người Ba Na).