VIETNAMESE

đại học mỹ thuật công nghiệp

ENGLISH

University of Industrial Fine Arts

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ɪnˈdʌstriəl faɪn ɑrts/

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là trường công lập chuyên đào tạo Mỹ thuật công nghiệp tại thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ

1.

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp ra đời năm 1949, đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đào tạo Mỹ thuật Công nghiệp nước nhà.

The University of Industrial Fine Arts was established in 1949, marking a milestone in the country's training of Industrial Fine Arts.

2.

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã từng bước khẳng định được thương hiệu và đạt được nhiều thành tựu rất tự hào.

The University of Industrial Fine Arts has gradually affirmed its brand name and achieved many proud achievements.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo đặc thù liên quan đến Mỹ thuật:
- Hội họa: Painting
- Thiết kế đồ họa: Graphic design
- Điêu khắc: Sculpture
- Sư phạm mỹ thuật: Art Education