VIETNAMESE
cường quốc
nước mạnh
ENGLISH
powerful country
NOUN
/ˈpaʊərfəl ˈkʌntri/
powerful nation, great nation
Cường quốc là một khái niệm dùng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, dùng để chỉ một quốc gia có chủ quyền sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng trong một khu vực địa lý hoặc trên phạm vi toàn cầu. Những quốc gia này có sức mạnh đáng kể trong hệ thống quốc tế.
Ví dụ
1.
Trong khi một vài nước được gọi là cường quốc và duy trì vị trí này trong nhiều thế kỷ thì một số khác lại chỉ là cường quốc tồn tại được trong một khoảng thời gian nhất định.
While some countries are called the Powerful country to maintain this position for centuries, others are just a great nation that only exists for a certain period of time.
2.
Ngày nay, không danh sách cụ thể nào về những cường quốc mà được tồn tại dưới sự công nhận của tất cả mọi người trên thế giới.
Today, there is no specific list of powerful country that exist under the recognition of everyone in the world.
Ghi chú
Một số quốc gia được xem là cường quốc hiện nay:
- Hoa Kỳ: America
- Trung Quốc: China
- Pháp: France
- Nga: Russia
- Anh: England