VIETNAMESE

cuộc thi cấp tỉnh

cuộc thi cấp thành phố

ENGLISH

city-level competition

  

NOUN

/ˈsɪti-ˈlɛvəl ˌkɑmpəˈtɪʃən/

Cuộc thi cấp tỉnh là cuộc thi giữa các thí sinh trên quy mô thành phố.

Ví dụ

1.

Anh ta đại diện cho quận 1 trong cuộc thi cấp tỉnh.

He represented district 1 in the city level competition.

2.

Cuộc thi cấp tỉnh quy tụ mọi quận huyện trong thành phố đó.

The city-level competition brings together every district in that city.

Ghi chú

Các loại cuộc thi:
- school level-competition (cuộc thi cấp trường)
- district level-competition (cuộc thi cấp quận)
- city level-competition (cuộc thi cấp thành phố)
- national level competition (cuộc thi cấp quốc gia)