VIETNAMESE
cộng hòa xã hội chủ nghĩa
ENGLISH
socialist republic
NOUN
/ˈsoʊʃələst riˈpʌblək/
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường Chủ nghĩa xã hội. Các nước này còn được gọi là Hệ thống Xô Viết, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hoặc Cộng hòa nhân dân, trong đó từ chủ nghĩa xã hội được dùng theo nghĩa giai đoạn trước chủ nghĩa cộng sản.
Ví dụ
1.
Thay đổi quan trọng duy nhất còn tồn tại là sự liên bang hóa đất nước, tạo ra Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Séc.
The only significant change that survived was the federalization of the country, which created the Czech Socialist Republic.
2.
Việt Nam là một đất nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Vietnam is a socialist republic country.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu về các thể chế chính trị trên thế giới nha!
- chế độ quân chủ lập hiến: constitutional monarchy
- chế độ đại nghị: parliamentarism
- tổng thống chế: presidentialism
- chế độ cộng sản: communism
- chế độ độc tài quân phiệt: military dictatorship
- chế độ phát xít: fascism
- chính quyền phi hiến định: non-constitutional government