VIETNAMESE
cơ học lý thuyết
ENGLISH
theoretical mechanics
NOUN
/ˌθiəˈrɛtɪkəl məˈkænɪks/
analytical mechanics
Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,...
Ví dụ
1.
Trong cơ học lý thuyết, động lượng là sản phẩm của vận tốc và khối lượng của một vật chuyển động.
In theoretical mechanics, momentum is the product of the velocity and mass of a moving body.
2.
Các định luật cơ học lý thuyết chi phối chuyển động của vật thể như thế nào?
How do the laws of theoretical mechanics govern object motions?
Ghi chú
Cơ học lý thuyết (Theoretical mechanics) là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học (mathematical means) như: giải tích vector (vector analysis), vi phân (differential), đạo hàm (derivative),...