VIETNAMESE

cơ học lý thuyết

ENGLISH

theoretical mechanics

  
NOUN

/ˌθiəˈrɛtɪkəl məˈkænɪks/

Cơ học lý thuyết là một lĩnh vực hoặc môn học trong khoa học mà tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng các lý thuyết, khung lý thuyết và mô hình để giải thích, dự đoán và hiểu các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội.

Ví dụ

1.

Trong cơ học lý thuyết, động lượng là sản phẩm của vận tốc và khối lượng của một vật chuyển động.

In theoretical mechanics, momentum is the product of the velocity and mass of a moving object.

2.

Các định luật cơ học lý thuyết chi phối chuyển động của vật thể như thế nào?

How do the laws of theoretical mechanics govern the motion of bodies?

Ghi chú

Cơ học lý thuyết (Theoretical mechanics) là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học (mathematical means) như: giải tích vector (vector analysis), vi phân (differential), đạo hàm (derivative),...