VIETNAMESE

chuyên ngành quản trị khách sạn

chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn

ENGLISH

hospitality management major

  

NOUN

/ˌhɑspəˈtæləti ˈmænəʤmənt ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành quản trị khách sạn là ngành học thiên về giảng dạy nghiệp vụ phục vụ, kỹ năng quản lý, tổ chức và vận hành các hoạt động trong khách sạn, từ lên kế hoạch kinh doanh cho đến quản trị chất lượng dịch vụ, tài chính, nhân sự và những hoạt động kiểm tra và giám sát các khu vực trong khách sạn.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành Quản trị Khách sạn được thiết kế để phát triển các nhà lãnh đạo quản lý khách sạn thông qua các khóa học lý thuyết tốt và các hoạt động học tập sáng tạo.

The Hospitality Management major is designed to develop hospitality management leaders through sound theoretical coursework and innovative learning activities.

2.

Chuyên ngành Quản trị Khách sạn được coi là ngành học sẽ không bao giờ lỗi thời.

The Hospitality Management major is thought to never be outdated.

Ghi chú

Từ vựng về các lựa chọn nghề nghiệp trong chuyên ngành Nhà hàng & Khách sạn:
- sommelier: chuyên gia thử nếm
- front office manager: trưởng bộ phận lễ tân
- chef: đầu bếp
- travel agent: đại lý du lịch
- hotel manager: quản lý khách sạn
- restaurant manager: quản lý nhà hàng
- bartender: nhân viên pha chế
- receptionist: nhân viên lễ tân