VIETNAMESE
chiến lược tiếp thị
ENGLISH
marketing strategy
NOUN
/ˈmɑrkətɪŋ ˈstrætəʤi/
Chiến lược tiếp thị là bước căn bản nhằm đạt được mục tiêu là tăng doanh số bán hàng và có một lợi thế cạnh tranh bền vững.
Ví dụ
1.
Chiến lược tiếp thị của họ đã không thành công.
Their marketing strategy has patently failed to work.
2.
Chiến lược tiếp thị xuất sắc có thể làm cho nhà sản xuất thu được nhiều lợi nhuận nhất, ít rủi ro nhất và tạo được thương hiệu tốt.
Excellent marketing strategy can make the exploder get the most profit, the least risk and good brand.
Ghi chú
Trong tiếp thị có khái niệm "4Ps", bạn đã biết chưa?
- địa điểm: place
- khuyến mãi: promotion
- sản phẩm: product
- giá cả: price