VIETNAMESE
chắp cánh
ENGLISH
give wings
NOUN
/gɪv wɪŋz/
Chắp cánh là giúp cho, hỗ trợ cho ai đó đạt được ước mơ.
Ví dụ
1.
Chúa muốn chắp cánh cho ước mơ của bạn.
God wants to give wings to your dreams.
2.
Hãy chắp cánh cho lý tưởng và tuổi trẻ của bạn.
Give wings to ideals and set sails of youth.
Ghi chú
Một số cụm từ trong tiếng Anh hay được dùng nói về chủ đề “nghị lực, ước mơ”
- come up with empty hands: đi lên từ hai bàn tay trắng
- give wings to your dream: chắp cánh ước mơ
- go for it: cố lên, cố gắng lên
- start over again: bắt đầu lại từ đầu