VIETNAMESE

chào tất cả mọi người

chào mọi người

ENGLISH

hello everyone

  
INTERJECTION

/həˈloʊ ˈɛvriˌwʌn/

hi everyone

Chào tất cả mọi người là lời chào hỏi dành cho một nhóm người.

Ví dụ

1.

Xin chào tất cả mọi người, mọi chuyện thế nào rồi?

Hello everyone, how's it going?

2.

Giải quyết một nhóm với "chào tất cả mọi người" có thể giúp tạo ra cảm giác được bao gồm.

Addressing a group with "hello everyone" can help create a sense of inclusivity.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu cách chào hỏi trong tiếng Anh nhé! - Hello: Đây là một chào hỏi phổ biến và được sử dụng trong các tình huống chào hỏi chung, chẳng hạn như khi gặp một người lạ hoặc khi trả lời điện thoại. - Hi: Chào này cũng tương tự như "Hello" và thường được sử dụng để chào hỏi bạn bè hoặc người thân trong các tình huống thân mật hơn. - Hey: Chào này cũng có thể được sử dụng để chào hỏi một người lạ hoặc bạn bè. Những nó thường mang tính thân mật và thân thiện hơn so với "Hello" và "Hi".