VIETNAMESE
câu cầu khiến
ENGLISH
imperative sentence
NOUN
/ɪmˈpɛrətɪv ˈsɛntəns/
Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ,... đi, thôi, nào,...hay ngữ điệu cần cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.
Ví dụ
1.
Câu được sử dụng để truyền đạt một mệnh lệnh, một yêu cầu hoặc một lệnh cấm được gọi là câu cầu khiến.
The sentence which is used to convey a command, a request, or a forbiddance is called an imperative sentence.
2.
Câu mệnh lệnh không có chủ ngữ; thay vào đó, một chỉ thị được đưa ra cho người thứ hai ngụ ý.
Imperative sentences do not have a subject; instead, a directive is given to an implied second person.
Ghi chú
Một số các loại câu khác nè!
- interrogative sentence: câu nghi vấn
- imperative sentence: câu cầu khiến
- negative sentence: câu phủ định
- affirmative sentence: câu khẳng định