VIETNAMESE

bốc thăm

rút ống hút, ném xí ngầu

ENGLISH

draw lots

  

NOUN

/drɔ lɑts/

draw straws, throw dice

Bốc thăm là hình thức lựa chọn ngẫu nhiên để quyết định thứ tự.

Ví dụ

1.

Họ bốc thăm, và người được chọn là bạn.

They draw lots, and the one chosen is you.

2.

Chúng tôi đã bốc thăm để quyết định thứ tự.

We drew lots to decide the order.

Ghi chú

Một số cách thức lựa chọn ngẫu nhiên khác:
- rút ống hút: draw straws
- ném xí ngầu: throw dice