VIETNAMESE
bộ di trú úc
Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới Úc
ENGLISH
Australian Government Department of Immigration and Border Protection
NOUN
/ɔˈstreɪljən ˈgʌvərmənt dɪˈpɑrtmənt ʌv ˌɪməˈgreɪʃən ænd ˈbɔrdər prəˈtɛkʃən/
Bộ di trú Úc là cơ quan phụ trách giám sát người nhập cư vào Úc, giám sát mọi thủ tục liên quan đến dịch vụ định cư như thủ tục trở thành công dân, cấp thường trú nhân (thẻ Xanh),…
Ví dụ
1.
Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về nhập cư và/hoặc thị thực, bạn có thể liên hệ với Bộ di trú Úc.
If you're looking for information on immigration and/or visas, you can contact the Australian Government Department of Immigration and Border Protection.
2.
Với mỗi loại visa Úc, Bộ di trú sẽ đưa ra thời gian xử lý và phê duyệt hồ sơ khác nhau.
For each type of visa, the Australian Government Department of Immigration and Border Protection will give different processing and approval times.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến nhập tịch và di trú:
- nhập cư: immigrate
- xuất cư: emigrate
- sự nhập cư: immigration
- sự xuất cư: emigration
- thị thực: visa
- thẻ tạm trú: temporary resident card
- thường trú nhân: permanent resident