VIETNAMESE
bí thư chi đoàn
ENGLISH
branch secretary
NOUN
/brænʧ ˈsɛkrəˌtɛri/
Bí thư Chi đoàn là người chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách; phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, quán xuyến các mặt công tác của Chi đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ.
Ví dụ
1.
Bí thư Chi đoàn là người đại diện cho lợi ích của tập thể Chi đoàn và mọi đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.
The branch secretary is the representative for the interests of the Union collectively and all youth union members in the Union.
2.
Bí thư chi đoàn là người thay mặt Đảng làm công tác thanh niên, tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.
The branch secretary is the person acting on behalf of the Party to organize youth work, implementing the Party's guidelines and policies.
Ghi chú
Hãy cùng DOL tìm hiểu một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể trong tiếng Anh nhé!
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam (CPV)
- Đảng bộ: Party Committee
- Công đoàn: Trade Union
- Bí thư Trung ương Đảng: Secretary of CPV Central Committee/ Member of CPV Central Committee’s Secretariat
- Bí thư Tỉnh uỷ: Provincial Party secretary
- Bí thư Chi bộ: Cell secretary
- Bí thư Chi đoàn: Branch Secretary